Hơn 80% học viên mới được giới thiệu từ bạn bè và người thân. Sự nỗ lực của học viên cùng sự hỗ trợ của giáo viên chắc chắn sẽ giúp học viên thi sớm đạt kết quả.