Phan Gia Trân

Lớp K68 đăng ký B1 thi đạt trình độ B2 tại hội đồng ĐH Sài Gòn khóa thi ngày 25/06/2022