IELTS Cấp Tốc 4.0-5.0

Điều kiện đầu ra đại học cao đẳng, hoặc định cư tại nước ngoài