IELTS 5.5+

Dành cho đối tượng nghiên cứu sinh (tiến sĩ) đủ điều kiện bảo vệ. Sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao.