Đề Luyện Nói Tiếng Anh B1 Topic: Maths

0
Share

Đối với học viên luyện thi tiếng anh cấp tốc, chọn chủ đề nói tiếng Anh phù hợp sẽ giúp thí sinh luyện nói tiếng Anh B1. Đồng thời sẽ giúp thí sinh ghi nhớ từ vựng đã được học hiệu quả nhất. Chủ đề Maths là chủ đề được xuất hiện rất nhiều trong bài thi tiếng Anh B1.

Do you think mathematics is important?

Without a shadow of doubt – It gives me the golden chance to improve my critical thinking and calculation ability

It also aroused in me the desire to become a math teacher.

Chắn chắn rồi – Nó cho tôi cơ hội vàng để cải thiện tư duy phản biện và khả năng tính toán của mình.

Nó cũng khơi dậy trong tôi ước muốn trở thành một giáo viên dạy toán.

Do you think it’s difficult to learn mathematics well?

I find it easier to make the grades in math—I just have to memorize the formula and know how to apply it in order to solve the problems. 

Tôi thấy việc cho điểm môn toán dễ dàng hơn—Tôi chỉ cần ghi nhớ công thức và biết cách áp dụng nó để giải các bài toán.

Are girls generally good at mathematics?

I think it depends on the calculation ability of each person. If their specialization is science => so they would be good at learning mathematics

Mình nghĩ tùy khả năng tính toán của mỗi người. Nếu chuyên môn của họ là khoa học =>> thì họ sẽ học toán giỏi

Do you often use a calculator?

Oh goodness – that is not something I ever considered before. It gives me the golden chance to guarantee accuracy when sitting the exam.

Ôi trời – đó không phải là điều tôi từng cân nhắc trước đây. Nó cho tôi cơ hội vàng để đảm bảo độ chính xác khi làm bài kiểm tra.

When do you start to learn math?

I started learning it when I was a lass

At the time, I found my mathematical formulas out of my debt and they were implicitly hard to memorize. 

Tôi bắt đầu học nó khi tôi còn là một cô gái.

Vào thời điểm đó, tôi thấy các công thức toán học của mình là món nợ của mình và chúng hoàn toàn khó ghi nhớ.

Who taught you math?

It would be fair to say that — my teachers in primary school passed math lessons on to me – he helped me to have a great passion for learning math.

Công bằng mà nói — các thầy cô ở trường tiểu học dạy toán cho tôi – thầy đã giúp tôi có niềm say mê học toán rất lớn.

How do schools teach math in Vietnam?

Oh goodness – that is not something I ever considered before interactive learning can help students enhance their face-to-face communication and critical thinking skills

Ôi trời – đó không phải là điều tôi từng cân nhắc trước khi học tương tác có thể giúp học sinh nâng cao kỹ năng giao tiếp trực tiếp và tư duy phản biện.

Vậy là đã hết 7 câu hỏi thường gặp trong đề luyện nói tiếng Anh B1. Hy vọng bạn có thể ghi nhớ chúng thật kỹ để hoàn thành thật tốt phần thi của mình nhé! Bạn cũng có thể tham khảo nhiều bài tập hơn tại WebsiteFanpage của Nam Long tại đây nhé!